Sushis

• Sashimi
Tuna - Salmon - Sea bream - Sea bass - Cuttlefish

• Maki
- Cucumber - avocado - tuna - salmon
- Tuna - mango - coriander


• Nigiri
Salmon - Tuna - Bar - Praws - Cuttlefish - Smoked eel

• Temaki
- King crabe - Omelette - Spring onions - Apple - Avocado
- Tuna - Mango - Coriander - French bean - Carot


• Futomaki
Salmon - Tuna - Carot - Spring onions - Avocado - Cucumber

• Tataki
Tuna - Beef - Salmon